Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων (μέρος Β΄)

 

 Β.         ΓΙΑ    ΠΟΙΟ    ΛΟΓΟ    ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ    ΟΙ    ΣΑΡΚΙΚΕΣ    ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ;

 

  1. Φιλονικία-Λογομαχία

Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονεικίας παραιτού, εξεύρων ότι γεννώσι μάχας·Β΄Τιμ. β:23

μωράς δε φιλονεικίας και γενεαλογίας και έριδας και μάχας νομικάς φεύγε, διότι είναι ανωφελείς και μάταιαι.Τίτ. γ:9

Ο φιλόνικος (θέλει να νικάει) έχει μια τάση να καβγαδίζει πολύ εύκολα, κάτι που δείχνει πνευματική ανωριμότητα και απαίδευτο χαρακτήρα. 

Εάν τις όμως φαίνηται ότι είναι φιλόνεικος, ημείς τοιαύτην συνήθειαν δεν έχομεν, ουδέ αι εκκλησίαι του Θεού.Α΄Κορ. ια:16

Το πνεύμα της φιλονικείας δεν συμβαδίζει με το φρόνημα της εκκλησία του Θεού.

εις δε τους φιλονείκους και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθομένους δε εις την αδικίαν θέλει είσθαι θυμός και οργή,Ρωμ. β:8

Όστις αρχίζει φιλονεικίαν, είναι ως ο εκφράττων ύδατα· όθεν παύσον από της φιλονεικίας πριν εξαφθή. Παρ. ιζ:14

Είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα της φιλονικείας θα είναι άσχημο.

Ταύτα υπενθύμιζε, διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου να μη λογομαχώσι, το οποίον δεν είναι εις ουδέν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφήν των ακουόντων. Β’ Τιμ. 2:14

Η λογομαχία μεταξύ δύο αδελφών, μπροστά σε άλλους, φέρνει καταστροφή σ΄αυτούς που τους ακούνε.

 

  1. Πικρία-Θυμός-Οργή-Φθόνος

Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθή από σας μετά πάσης κακίας· Εφεσ. δ:31

Όταν ένας άνθρωπος φιλοξενεί μέσα του πικρία, θυμό ή οργή, έρχεται η στιγμή που αυτά εκδηλώνονται ακόμη και με ασήμαντες αφορμές. 

παρατηρούντες μήπως υστερήταί τις από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρίας αναφύουσα φέρη ενόχλησιν και διά ταύτης μιανθώσι πολλοί Εβρ. ια:15

Η ρίζα είναι κάτι που υπάρχει κάτω από τη γη και δε φαίνεται. Παρόλα αυτά αυξάνεται επηρεάζοντας και τα διπλανά δέντρα. Η μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της πικρίας, μπορεί να φέρει καταστρεπτικά αποτελέσματα.

Εάν όμως έχητε εν τη καρδία υμών φθόνονπικρόν και φιλονεικίαν, μη κατακαυχάσθε και ψεύδεσθε κατά της αληθείας. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονεικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρείον πράγμα.Ιακ. γ:14-16

Ο φθόνος προκαλεί ακαταστασία μέσα σε μια εκκλησία. Δεν μπορεί κάποιος να καυχάται για την αλήθεια που υπερασπίζεται αν έχει φθόνο μέσα στην καρδιά του.

 

  1. Αντιζηλία-Φιλοπρωτία

μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ’ εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Φιλ. β:3

Όταν δεν υπάρχει ταπεινό πνεύμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον άλλον ως υπερέχοντα. Το σαρκικό πνεύμα καλλιεργεί την αντιζηλία και την κενοδοξία που προκαλεί συγκρούσεις

Έγεινε δε και φιλονεικία μεταξύ αυτών, περί του τις εξ αυτών νομίζεται ότι είναι μεγαλύτερος  Λουκ. κα:24

Το πνεύμα υπεροχής για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος και καλύτερος, προκαλεί φιλονικεία και συγκρούσεις μεταξύ αδελφών.

Έγραψα προς την εκκλησίαν· αλλ’ ο φιλοπρωτεύων αυτών Διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Γ΄Ιωάν. α:9

Ο άνθρωπος που έχει φιλοπρωτεία χάνει τον σεβασμό του απέναντι σε αδελφούς με πολύ μεγαλύτερη πνευματική διαδρομή από αυτόν προκαλώντας συγκρούσεις και πρόβλημα.

 

  1. Εγωκεντρικό πνεύμα

Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ’ έκαστος και τα των άλλων. Φιλ. β:4

διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον, όστις να μεριμνήση γνησίως περί της καταστάσεώς σας· επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτών, ουχί τα του Ιησού Χριστού·Φιλ. β:20-21

Ο άνθρωπος που έμαθε να βλέπει μόνο τα δικά του, δεν είναι σε θέση να δει στις ανάγκες των άλλων. Ως αποτέλεσμα, ο,τιδήποτε δεν ικανοποιεί το δικό του συμφέρον και όφελος, γίνεται αφορμή και αιτία συγκρούσεων.

 

  1. Ψιθυρισμός-Αφροσύνη-Χλευασμός

Όπου δεν είναι ξύλα, το πυρ σβύνεται· και όπου δεν είναι ψιθυριστής, η έρις ησυχάζει. Οι άνθρακες διά την ανθρακιάν και τα ξύλα διά το πυρ, και ο φίλερις άνθρωπος διά να εξάπτη έριδας. Παρ. κα:20-21

Ο ψυθιριστής είναι ο άνθρωπος που προτιμά να ανάβει φωτιές αντί να τις σβήνει, να γκρεμίζει αντί να χτίζει γέφυρες. Οι άνθρωποι αυτοί καταλαλούν και φανερώνουν ακόμη και τα μικρά λάθη των άλλων, συμβάλλοντας στην ένταση και στη διχόνοια.

Τιμή είναι εις τον άνθρωπον να παύη από της έριδος· πας δε άφρων εμπλέκεται εις ταύτην Παρ. κ::3

Η εύκολη εμπλοκή σε έριδες και συγκρούσεις είναι χαρακτηριστικό των αφρόνων ανθρώπων

Εκδίωξον τον χλευαστήν και θέλει συνεξέλθει η φιλονεικία, και η έρις και η ύβρις θέλουσι παύσει Παρ. κβ:10

Ο χλευαστής συμβάλλει με τη συμπεριφορά του στην  δημιουργία συγκρούσεων και έριδας. Ως επιβεβαίωση, η έριδα παύει όταν απομακρύνεται.