Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων (μέρος Γ΄)

 

Γ.         ΤΟ    ΘΕΛΗΜΑ    ΤΟΥ    ΘΕΟΥ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. Ιωάν. ιγ:35

Η αγάπη μεταξύ των αδελφών είναι αυτή που συστήνει την εκκλησία στον κόσμο

Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, διά του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγητε πάντες το αυτό, και να μη ήναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να ήσθε εντελώς ηνωμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμην. Α΄Κορ. α:10

Είναι βέβαιο ότι το θέλημα του Θεού είναι ο λαός Του να είναι ενωμένος

Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών· διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας. Ιωάν. ιζ:20-21

Η αγωνία του Κυρίου στην αρχιερατική προσευχή Του στον Πατέρα ήταν η ενότητα των πιστών

 Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγονσυμπληρούται, εις τον, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.Γαλ. 5:15 Εάν όμως δάκνητε και κατατρώγητε αλλήλους, προσέχετε μη υπ’ αλλήλων αφανισθήτε.Γαλ. ε:14

Η εκκλησία μπορεί να κατακερματιστεί σ΄ ένα περιβάλλον συγκρούσεων και διχόνοιας.

Αι μεν λοιπόν εκκλησίαι καθ’ όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και διά της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Πράξ. θ:31

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Θεός αυξάνει την εκκλησία είναι η ειρήνη, το περπάτημα στο φόβο του Κυρίου και η παρηγοριά  του Αγίου Πνεύματος.

σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης. Εφεσ. δ:3

Η ενότητα δεν είναι δεδομένη. Θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε και να την διατηρήσουμε

αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην να αυξήσωμεν εις αυτόν κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάμνει την αύξησιν του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Εφεσ. δ:15-16

Η εικόνα ενός σώματος έχει να μας διδάξει πολλά για την ενότητα με το κεφάλι και την συνάφεια όπου όλα τα μέλη έχουν μια πολύτιμη λειτουργία να κάνουν για να έρθει η αύξηση. 

 

 

         Η    ΣΥΝΤΑΓΗ    ΤΗΣ    ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΑΠΟ    ΤΟ    ΛΟΓΟ    ΤΟΥ    ΘΕΟΥ

 

  1. Ευλογώ αυτόν που μου κάνει κακό

Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, Ματθ. ε:44

 ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσιν. Λουκ. ς:28

 Ευλογείτε τους καταδιώκοντας υμάς, ευλογείτε και μη καταράσθε. Ρωμ. ια:14 

 

  1. Υποφέρω & συγχωρώ γιατί καθώς και εμένα με συγχώρησε ο Χριστός

υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχηπαράπονον κατά τινος· καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς·Κολ. γ:13

 Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθή από σας μετά πάσης κακίας· γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού. Εφεσ. 4:31-32

 

  1. Τακτοποιώ τη σχέση με αυτόν που έχει πρόβλημα ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχέως, ενόσω είσαι καθ’ οδόν μετ’ αυτού, μήποτε σε παραδώση ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώση εις τον υπηρέτην, και ριφθής εις φυλακήν·αληθώς σοι λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, εωσού αποδώσης το έσχατον λεπτόν. Ματθ. 5:23-26

 

  1. Τακτοποιώ τη σχέση με αυτόν που εγώ έχω πρόβλημα ΜΑΖΙ ΤΟΥ

Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου·εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών.Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν· αλλ’ εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης. Ματθ. 18:15-17

 

  1. Δεν κρίνω & δεν καταδικάζω

Και μη κρίνετε, και δεν θέλετε κριθή· μη καταδικάζετε, και δεν θέλετε καταδικασθή· συγχωρείτε, και θέλετε συγχωρηθή· Λουκ. ς:37

 

  1. Δεν καταλαλώ

Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, Α’ Πέτ. β:1

 

  1. Γίνομαι ειρηνοποιός

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού. Ματθ. ε:9

 

  1. Συλλογίζομαι μόνο τα καλά για τον άλλον

Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε·Φιλ. δ:8

 

  1. Ντύνομαι τη δικαιοσύνη και περπατάω μ΄ αυτήν

και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.Εφεσ. δ:24

 

  1. Κάνω αποκατάσταση αν έβλαψα κάποιον

Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον· Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και εάν εσυκοφάντησά τινά εις τι, αποδίδω τετραπλούν.Λουκ. ιθ:8